Etikettarkiv: Fasterna kyrka

Berlin Kino B&W 35 mm ISO 400

Berlin Kino B&W 35 mm ISO 400In the beginning of the year I bought a 10-pack of Berlin Kino B&W 35 mm ISO 400 from Lomographyjust on a hunch since it made me a bit curious. It took me a while before I had a chance of try the film and now when I have, I don’t really know what to feel about it. First I did not like any of the results I got. But when going through the negatives again I actually start to like some of the pictures. One thing I am all clear about is that this film is pretty much limitid to lanscapes, architecture and the sort. At least for my taste and my way of photography.

One of the things I got a hang up about is the grain. I just can’t get my head around it. That’s probably saying more about me then anything else, but that’s a fact.
I have only been able to take one frame picture anything else than landscape that is usefull at all. This photo of a very beautiful girl is been through post editing, just a bit of contrast added but the only useful portrait I got so far. Even if the picture came out a bit flat in my taste.

Emelie shot with Lomography Berlin Kino 400

The pictures below are raw scanned negatives without post editing at all. I still need to test do develop the film myself. These films was sent away for development but now when I am in order in my new plce I will soon start develop my bland and whites myself again. I am still curious enough to look around and see what results other people has got developing this film to get a better grip on it.

Church of Fasterna shot with Berlin Kino 400

Church of Fasterna shot with Berlin Kino 400

Mörby castle ruin shot with Berlin Kino 400

Fasterna kyrka och Ösby järnåldersgravar

Kyrkan har medeltida ursprung men har blivit kraftigt ombyggd vid början av 1800-talet. Byggnadsmaterialet är tegel och i viss mån gråsten. Kyrkans planform är ett stort, likarmat kors och ovanför korsmitten vilar ett kupoltorn av tegel och trä. Förebild anses ha varit Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Ytterväggarna är spritputsade och målade i gult och vitt. Korsarmarna täcks av valmade sadeltak klädda med plåt medan tornet täcks av en kopparklädd tornhuv. Alla korsarmar utom den östra har portaler. Sakristian är inhyst i östra korsarmens östparti och avskiljs från koret med en tegelvägg. Kyrkorummet täcks av vitputsade trävalv där korsmitten har ett slags kryssvalv, medan korsarmarna har tunnvalv. Innerväggarna är vitputsade och genombryts av bågformiga fönster som släpper in rikligt med ljus. Under koret i östra korsarmen finns ett underjordiskt gravvalv från 1600-talet för ätten Oxenstierna på Mörby slott. Kyrkans byggnadsmaterial skall till viss del ha tagits från slottet efter att det övergivits och förfallit.

Ursprungliga kyrkan hette Esterna kyrka och uppfördes någon gång på medeltiden. Socknen omnämns för första gången 1303 och kyrkan fanns möjligen redan då. Medeltidskyrkan var byggd av gråsten och hade samma bredd som nuvarande kyrka. Under 1400-talet försågs kyrkorummet med tegelvalv. Liksom de flesta medeltidskyrkor i trakten hade den vapenhus i sydväst och sakristia i nordost. På 1600-talet byggdes kyrkan ut åt öster och fick ett tresidigt kor. Under det nya koret inreddes ett gravvalv för familjen Oxenstierna. Ett kopparstick i Suecia antiqua et hodierna visar hur kyrkan såg ut efter ombyggnaden. Långhuset täcktes av ett valmat tak som hade en sirlig takryttare över östra taknocken. Kyrkfönstren var då stora och rundbågiga från att tidigare troligen ha varit små.

Gravfältet är från yngre järnåldern (500 – 1100 e Kr). Den består av 24 gravhögar och cirka 101 runda flacka gravar täckta med sten och jord. Människorna som begravde sina döda här bodde på ösby järnåldersgård som då sannolikt låg någonstans nära gravfältet.

Fasterna kyrka

Fasterna kyrka med Mörby slottsruin

Ösby järnåldersgravar

Mörby slottsruin

Mörby slottsruin ligger inom Fasterna socken utanför Rimbo i Norrtälje kommun, Uppland. Ruinen är belägen på en mindre höjd vid sjön Skedvikens västra strand. På sjöns andra sida ligger sedan 1800-talets början Fasterna kyrka.

Mörby är känt sedan 1380-talet, då en timrad sätesgård, ägd av Henrik Damerow (tysk adelsman), fanns på platsen. Från 1412 var pommerska släkten Slaweka Mörbys ägare och de lät på 1450-talet uppföra det första stenhuset vars delar nu återfinns i ruinens norra länga.

Mot slutet av 1400-talet övergick gården genom giftermål till släkten Oxenstierna, som här hade sitt huvudsäte under 250 år. Under 1500-talet ägdes gården av Gabriel Kristiernsson Oxenstierna, som från 1550-talet byggde ut Mörby till ett renässansslott, och påstås ha varit det ”yppersta av alla uppländska slott under 1500-talet”. Gabriel Christiernsson Oxenstierna lät 1569 placera en vapentavla ovanför borgens ingång, men troligen torde ombyggnaden ha fortsatt även efter detta. Till att börja med planerades Mörby som en försvarsborg med två försvarstorn, ett porttorn och kraftiga flygelbyggnader i öster och väster med en mur på södra sidan. Under byggnationen kom dock modet att förändras, vilket märks i byggnadsfasens senare delar.

Julen 1584 samlades släkten Oxenstierna i slottet, ett festligt upptåg utspelades med en ringdans där alla deltog, både herrskap och tjänstefolk, och som gått till historien som ”Mörbyleken”. På 1630-talet byggdes slottet ut. Slottet liksom sjötornet och porttornet höjdes med en våning, och slottet försågs med två hängtorn i sydöstra och nordöstra hörnen. Vid mitten av 1600-talet anlades även ett orangeri i slottsträdgården.

Slottet var som störst kring 1600-talets mitt, men det övergavs i slutet på seklet och fick förfalla. år 1728 inköptes egendomen av Arvid Horn. Denne hade från början avsikt att låta renovera slottet och bosätta sig där, men fann efter en besiktning av Carl Hårleman, att en renovering var alltför kostsam för att löna sig. Han lät då istället flytta det värdefulla koppartaket till det närliggande Ekebyholms slott. Slottet totalförstördes av en brand 1740 och spillrorna lämnades helt åt sitt öde. Folket i socknen började nu ta för vana att plocka sten från ruinen till byggnadsmaterial, inte minst till bygget av Fasterna kyrka.

Mörby slottsruin

Mörby slottsruin

Mörby slottsruin

Mörby slottsruin

Fasterna kyrka med Mörby slottsruin

Mörby slottsruin